Kallelse föreningsmöte

Du kallas härmed till föreningsmöte för Datorföreningen Update måndagen den 19:e april 1999 klockan 18.15 i sal 1112, Polacksbacken, Uppsala.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  4. Godkännande av dagordning
  5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Ekonomisk redovisning
 5. Revisionsberättelse
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Tidpunkt för nästa möte
 8. Övriga frågor
 9. Mötets avslutande

Med vänlig hälsning,
Jerker Nyberg
Ordförande Datorföreningen Update