Kallelse till Föreningsmöte för Update den 26/5-1997.

Du kallas härmed till föreningsmöte i Datorföreningen Update måndagen den 26 maj 1997 klockan 18.15 i sal 1112, Polacksbacken, Uppsala.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
  • val av mötesordförande
  • val av mötessekreterare
  • val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  • godkännande av dagordning
  • fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Diskussioner om nya stadgar
 4. Tidpunkt för nästa möte
 5. Övriga frågor
 6. Mötets avslutande

Välkommen!

Anders Andersson, ordförande
Påminnelse om Intresseundersökningen!

Tyvärr så har bara ett fåtal personer svarat på Intresseundersökningen, och jag skulle därför vara tacksam om ni som inte har svarat på den sänder in den ifyllda enkäten snarast.

Enkäten finns på http://www.update.uu.se/update/enkat/enkat.html, skicka svaren till enkat@update.uu.se .

Stefan Björnelund, kassör
Update Epost: styrelsen@update.uu.se c/o Computing Science Dept. PostGiro: 98 01 45 - 7 Box 311 S-751 05 UPPSALA Sweden