Updates stadgar

som antagna 2021-06-21

Föreningen

1. Föreningens namn är Datorföreningen Update.

2. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell sammanslutning med säte i Uppsala.

3. Föreningens syfte är att främja intresset för och vidga kunskaperna inom datorområdet.

4. Föreningens medlemmar skall kallas till möte minst två gånger per år, varav ett skall vara höstmöte och ett skall vara vårmöte.

5. Föreningens stadgar kan ändras genom beslut av två efter varandra följande föreningsmöten med minst 30 dagars mellanrum. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelsen till det första av dessa möten. Det förslag som antagits vid det första mötet skall bifogas kallelse till det andra mötet som endast har att anta eller förkasta förslaget i sin helhet. Stadgeändring måste för att antas bifallas av minst två tredjedelar av de röstande vid vart och ett av mötena.

6. För föreningens upplösning fordras beslut av två efter varandra följande föreningsmöten med minst 60 dagars mellanrum. Ett av dessa skall vara höstmöte eller vårmöte. Förslag till upplösning av föreningen skall bifogas kallelserna till dessa möten. Upplösning av föreningen måste för att antas bifallas av minst två tredjedelar av de röstande vid vart och ett av mötena. Föreningens återstående tillgångar, efter gäldande av skulder, skall tillfalla ändamål som överenstämmer med föreningens. Beslut härom fattas på det sista mötet.

Medlemmar

7. Fysisk person äger rätt att efter erläggande av medlemsavgift för aktuellt verksamhetsår bli medlem. Juridisk eller fysisk person kan av styrelsen beviljas stödmedlemskap med individuell avgift. Till hedersmedlem kan föreningsmöte utse fysisk person som förtjänstfullt främjat föreningen eller dess syften. Hedersmedlem är befriad från avgift.

8. Varje ordinarie medlem har rösträtt med en röst vid föreningens möten. Stödmedlem och hedersmedlem äger inte rösträtt.

9. Medlem som ej erlagt medlemsavgift för innevarande år före mars månads utgång anses vilande utan rösträtt till dess att medlemsavgiften har betalats. Medlem som ej erlagt medlemsavgift senast en månad efter den andra påminnelsen - via epost eller skriftlig - anses ha utträtt ur föreningen.

10. Medlem, som skadar föreningens anseende eller motarbetar dess syfte kan uteslutas genom beslut av höstmöte eller vårmöte. Förslag till uteslutning skall bifogas kallelse till möte. Uteslutning måste bifallas av minst två tredjedelar av de röstande. Den berörde skall beredas möjlighet att yttra sig i frågan inför mötet.

Föreningsmöte

11. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande instans.

12. Rätt att utlysa föreningsmöte tillkommer styrelseledamot, revisor, minst tio medlemmar eller hälften av medlemmarna.

13. För att ett möte skall vara beslutsmässigt måste kallelse distribueras till samtliga medlemmar minst tio dagar i förväg. Om inte annat överenskommits med den enskilde medlemmen skall kallelse ske via epost eller skriftligt.

14. För att beslut skall vara giltigt krävs att minst tio medlemmar eller hälften av medlemmarna är närvarande.

15. Vid föreningsmöte tages beslut med enkel majoritet, om ej annat föreskrivs av dessa stadgar. Röstning får ej ske via ombud. Mötesordförande har utslagsröst vid öppen omröstning. Vid lika resultat vid sluten omröstning, sker lottning.

16. Höstmötet skall hållas inom två månader före verksamhetsårets början. Styrelsen skall kalla till höstmöte. Under mötet skall följande ärenden behandlas:

  • Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
  • Fastställande av firmatecknare
  • Val av två revisorer
  • Fastställande av avgifter och budget

17. Vårmötet skall hållas inom tre månader efter verksamhetsårets slut. Styrelsen skall kalla till vårmöte. Under mötet skall följande ärenden behandlas:

  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk redovisning
  • Revisionsberättelse
  • Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen

18. Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och eventuellt andra ledamöter, samtliga utsedda för nästkommande verksamhetsår av höstmötet. Styrelsen sköter föreningens löpande förvaltning och är ansvarig inför vårmötet.

19. Ersättare för vakant styrelseplats utses - vid behov - av föreningsmöte.

20. Styrelsen är beslutsmässig när minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande.

Redovisning

21. Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

22. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer.

23. Föreningens firma tecknas av två av föreningsmöte utsedda styrelseledamöter var för sig.